Archive for May, 2012

Η Βυζαντινή κοσμοθεωρία !

May 28, 2012

Η επέτειος της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επιχειρηθεί μία συνοπτική περιγραφή της βυζαντινής κοσμοθεωρίας και των ιδανικών που χαρακτήρισαν την ελληνική χιλιετή αυτοκρατορία.
Γι’αυτό το λόγο αντιγράφουμε τα παρακάτω αποσπάσματα από το βιβλίο του Steven Runciman “Η Βυζαντινή θεοκρατία”.

Πολύ συχνά το Βυζάντιο το έχουν δυσφημήσει ώς στατική κοινωνία.
Δέν ήταν καθόλου στατική.
Οί τέχνες και οί επιστήμες του προόδευσαν, αν και μέ κάπως αργό βήμα.
Αναπροσάρμοζε τή διοίκηση του άπό καιρό σε καιρό γιά νά καλύψει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ήταν όμως και συντηρητικό μέ τή βαθύτερη έννοια της λέξης.
Οί Βυζαντινοί πίστευαν ότι καθήκον και προνόμιο τους ήταν νά «συντηρήσουν» τους μεγάλους πολιτισμούς τοΰ παρελθόντος, της Ελλάδας και της Ρώμης,πού τους είχαν κληρονομήσει, διαποτισμένους μέ το Χριστιανικό πνεύμα,ώστε ό ίδιος ό πολιτισμός νά αντέξει σ’ ένα σκοτεινό και αβέβαιο κόσμο.

Το θρησκευτικό τους αίσθημα ήταν ειλικρινές και έντονο.
Είχαν βαθιά συνειδητοποιήσει τήν αιωνιότητα,και εΐχαν βαθιά συνειδητοποιήσει επίσης ότι το θείο βρίσκεται
πέρα άπό τήν ανθρώπινη κατανόηση και μπορεί νά ερμηνευτεί μόνο μέ σύμβολα.

Ή επίγεια Αυτοκρατορία εΐναι ένα εφήμερο πράγμα.
Δικαιώνεται τόσο, όσο βρίσκεται σε σχέση μέ τή Βασιλεία των Ουρανών.
Η Βασιλεία των Ουρανών είναι ή αόρατη, αιώνια Ιδέα.
Το επίγειο βασίλειο δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν επίγεια σκιά της,ένα απτό άλλα παροδικό σύμβολο πού πρέπει νά αποτελεί μιά προετοιμασία γιά τήν αιωνιότητα.
Γιά νά εκπληρώσει το ρόλο του πρέπει νά είναι δίκαιο και αρμονικό,
νά κυριαρχείται άπό τήν Αληθινή Πίστη,
όσο είναι δυνατόν νά γνωρίσει ό άνθρωπος τήν Αληθινή Πίστη.
Αλλά ή αμαρτία διαποτίζει τόν πρόσκαιρο κόσμο.

Οί Βυζαντινοί γνώριζαν πολύ καλά ότι ή ιστορία τους είναι γεμάτη άπό διηγήσεις γιά αστάθεια και
ανοησίες, γιά περιφάνεια, φιλοδοξίες και απληστία.
Πίστευαν ότι ή άμαρτωλότητά τους είναι αυτή πού προκάλεσε τήν παρακμή και τήν πτώση.
Αλλά το ιδανικό τους παρέμενε υψηλό, όσο κι αν ή πραγματοποίηση του στην πράξη δέν
ανταποκρινόταν και πολύ σ’ αυτό το ιδανικό.
Ηταν μιά γνήσια προσπάθεια νά τεθεί σε εφαρμογή μιά Χριστιανική
πολιτεία πάνω στή γη πού θά βρίσκεται σε αρμονία μέ τόν Ουρανό.

οι Βυζαντινοί, παρόλη την ευσέβεια τους, ήταν πρακτικοί άνθρωποι.
Γνώριζαν ότι ό Αυτοκράτορας, οτιδήποτε κι αν συμβολίζει, είναι ένας κοινός άνθρωπος.
Παρόλη τήν τελετή της στέψεως, δεν είναι ιερέας.
Πράγματι,όσο είναι δική του υπόθεση να οδηγεί το στρατό στις μάχες,και να κάθεται ώς δικαστής στα πολιτικά δικαστήρια,άλλο τόσο δεν εΐναι δική του υπόθεση να είναι ιερέας.

Ή θεϊκή του μοναρχία ήταν περιορισμένη.
Δέν πρέπει να αποφαίνεται σε δογματικά ζητήματα.
Αυτό τό κατέστησε σαφές ή ήττα τών Είκονομάχων.
Τά δογματικά θέματα είναι ζήτημα μόνον μιας Συνόδου όλων τών επισκόπων της οικουμένης,πού την επισκιάζει τό Αγιο Πνεύμα,όπως έπεσκίασε τους αποστόλους τήν ήμερα της Πεντηκοστής.

Άν και ό Αυτοκράτορας βρίσκεται πάνω άπό τό νόμο,πρέπει όμως να τον σέβεται ώς εγγυητή αρμονίας.
Ο Λέων Σ τ ‘ είχε καταπατήσει τό δικό του νόμο, με τον τέταρτο γάμο του·
άν καί έγινε μια κατ’ οίκονομίαν εξαίρεση,ο Τόμος πού έκλεισε τήν φιλονικία δείχνει ότι είχε κάνει σφάλμα.
Δέν πρέπει ό Αυτοκράτορας νά διαπράττει εγκλήματα εναντίον της ηθικής.
Στο Μιχαήλ Η’ επιβλήθηκε εκκλησιαστικός κανόνας για τή διαγωγή του απέναντι στον ‘Ιωάννη Δ’.
Αν τά εγκλήματα του Αυτοκράτορα ήταν ανυπόφορα, ό λαός θά ξεσηκωνόταν καί θά τον έσερνε βίαια άπό τό θρόνο,
όπως έκανε με τό Φωκά καί τον Ανδρόνικο Α’.
Αν ήταν ανίκανος σε επικίνδυνο βαθμό,ό στρατός ή οί αξιωματούχοι τοΰ Παλατιού θά φρόντιζαν γιά τήν εκθρόνιση.
Ο άνθρωπος πρέπει νά αξίζει γιά τή δουλειά πού κάνει.
Κι άν πράγματι άξιζε, τότε αναμφισβήτητα γινόταν ό Απόλυτος Μονάρχης.
Παρά τις προσπάθειες ανθρώπων όπως ό Φώτιος καί ό Μιχαήλ Κηρουλάριος,ό Πατριάρχης ήταν αναμφίβολα υποταγμένος
στον Αυτοκράτορα.
Η κοινή γνώμη επιδοκίμαζε τό ρόλο τοΰ Πατριάρχη νά ενεργεί ώς θεματοφύλακας της συνειδήσεως της Αυτοκρατορίας καί τοΰ Αυτοκράτορα.

Αλλά δέν θά έπρεπε νά τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Αυτοκράτορα ούτε νά αναμιγνύεται στην πολιτική.
Καί επιτέλους,ό Θεός στους Ουρανούς δέν είχε κοντά του κανέναν Αρχιερέα πού περιορίζει τή δύναμη Του.
Κατά παρόμοιο τρόπο ό επίγειος αντιπρόσωπος τοΰ Θεοϋ θά πρέπει νά είναι ανεμπόδιστος.
Υπήρχε όμως πάντοτε μιά εκφραστική μειονότητα στο Βυζάντιο πού προκαλούσε τό δικαίωμα τοΰ Αυτοκράτορα νά δίνει εντολές στην Εκκλησία,
καί πού όταν οργανωνόταν άπό ηγετικές μορφές τών μοναχών,όπως ο Θεόδωρος Στουδίτης,μπορούσε νά φέρει σέ αμηχανία καί μερικές φορές νά επηρεάσει τήν αυτοκρατορική πολιτική.

Παρόλη τή δραστηριότητα της όμως, ποτέ δέν κατάφερε νά διασπάσει τον θεσμό πού δημιούργησε ό Εύσέβιος.
Καμιά μορφή διακυβέρνησης δέν μπορεί νά επιζήσει χωρίς τή γενική επιδοκιμασία τοΰ κοινού.
Πέρα άπό τους μοναχούς, οι συνηθισμένοι άνθρωποι στο Βυζάντιο,άνδρες καί γυναίκες,
πίστευαν ότι ή Αυτοκρατορία τους είναι ή επίγεια αγία Αυτοκρατορία του Θεοΰ,
μέ τον ‘Ιερό Αυτοκράτορα ώς αντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ προ τοΰ λαοΰ καί αντιπρόσωποτοΰ λαού προ τοΰ Θεού.
Γιά ένδεκα αιώνες, άπό τήν εποχή τοΰ πρώτου Κωνσταντίνου μέχρι τις μέρες τοΰ ενδέκατου,
ό θεοκρατικός θεσμός της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.
Κανένας άλλος θεσμός σέ όλη τήν ιστορία τής Χριστιανικής εποχής δέν άντεξε τόσο πολύ.

Advertisements

Το βαθύ ΠΑΣΟΚ στηρίζει Τσίπρα

May 27, 2012

Κουνάνε το δάχτυλο οι δημαγωγοί του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον όσων έφεραν την χώρα σε αυτή την κατάσταση.

“Μην μιλάτε” λένε οι διάφοροι Παπαδημούληδες και Λαφαζάνηδες με το γνωστό θράσος της αριστεράς,”εσείς μας φέρατε ως εδώ,εμείς θα τα αλλάξουμε όλα” συνεχίζουν προκλητικά.

Πως θα τα αλλάξουν όλα και με ποιούς αδιάφθορους ;

Αντιγράφουμε από την έγκριτη Καθημερινή :

Το βαθύ ΠΑΣΟΚ πάει ΣΥΡΙΖΑ

Επαφές Φωτόπουλου, Ραυτόπουλου, Κοτσακά με Κουμουνδούρου
Β. Νεδος

Ο κ. Γερ. Αρσένης είναι ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Αλ. Τσίπρας το γνώριζε βεβαίως αυτό· για τον λόγο τούτο και πριν από περίπου 12 ημέρες πρότεινε τον πρώην υπουργό για τη θέση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Πίσω από τη συμβολική κίνηση που έκανε ο κ. Τσίπρας κρύβεται μια ολόκληρη στρατηγική, την οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε απέκρυψε: να σκυλεύσει το ΠΑΣΟΚ. Και αν αυτή η στρατηγική είναι κατ’ αρχήν προφανής στη ρητορική του κ. Τσίπρα («είμαστε το ΠΑΣΟΚ του 1981»), φαίνεται και στις υπόγειες μετακινήσεις συνδικαλιστών και προσώπων που ήταν άλλοτε ταυτισμένα με το βαθύ και, πάλαι ποτέ, κραταιό ΠΑΣΟΚ.

Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι δίαυλο με την Κουμουνδούρου επιχειρεί να ανοίξει ο κ. Ν. Φωτόπουλος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Ο κ. Φωτόπουλος είχε διαρρήξει τους δεσμούς του με την ηγετική ομάδα του κ. Γ. Παπανδρέου εδώ και δύο χρόνια. Η ανάληψη της προεδρίας από τον κ. Βενιζέλο δεν άλλαξε πολύ τα πράγματα και οι προσπάθειες στελεχών του κόμματος να κρατήσουν τον κ. Φωτόπουλο σε τροχιά με την Ιπποκράτους έχουν αποτύχει παταγωδώς. Ο κ. Φωτόπουλος βρίσκεται σε επαφή με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά με τον κ. Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι οι δύο άνδρες τρέφουν αμοιβαία εκτίμηση ο ένας για τον άλλον.

Πριν από λίγους μήνες στον ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησαν και κάποια ακόμα στελέχη τα οποία είναι εμβληματικά για τον χώρο του συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα συμμετέχουν ενεργά στις διεργασίες που γίνονται στο κόμμα της Αριστεράς. Το «Ρεύμα της Κοινωνικής Αριστεράς» προσχώρησε σχεδόν σύσσωμο. Μοναδική εξαίρεση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Σιδηροδρομικών κ. Σπ. Κότσιας, ο οποίος προεκλογικά έκανε δήλωση στήριξης του ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον οποίο έχει προσχωρήσει, και ένα ακόμη σημαίνον στέλεχος του συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο μετρό κ. Αντ. Σταματόπουλος. Στο «Ρεύμα» βρίσκονται επίσης οι κ. Γ. Ραυτόπουλος, Αντ. Κοτσακάς και Ιω. Γκόβας. Ο κ. Ραυτόπουλος ήταν πρόεδρος της ΓΣΕΕ στην «ηρωική εποχή» (1983 – 89). Το 1987 έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του από την τρομοκρατική οργάνωση «1η Μάη». Στη «μεγάλη σύγκρουση» του 1996, ο κ. Ραυτόπουλος είχε ταχθεί με τον κ. Ακη Τσοχατζόπουλο. Κατά τη διετή διακυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου είχε δημοσίως εκδηλώσει την αντίθεσή του. Στους πάλαι ποτέ «τσοχατζοπουλικούς» εντάσσεται βεβαίως και ο κ. Κοτσακάς. Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου και γραμματέας του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ από το 1989 έως και το 1993 είναι τακτικός συνομιλητής του κ. Τσίπρα. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, κάποια στιγμή εξετάστηκε το ενδεχόμενο να κατέλθει και ως υποψήφιος βουλευτής, κάτι που τελικά απορρίφθηκε. Την τριάδα του «Ρεύματος» κλείνει ο κ. Γκόβας, παλαιός συνδικαλιστής της «Πειραϊκής -Πατραϊκής», που έχει μάλιστα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Πάτρας με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ.

Ενα άλλο ρεύμα που δημιουργήθηκε το 2011 από πρώην βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ ήταν η «Ενωτική Κίνηση». Τα δύο σημαίνοντα στελέχη της ήταν ο κ. Π. Κουρουμπλής και ο κ. Ν. Κοτζιάς. Ο κ. Κουρουμπλής εξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Αθηνών με 53.000 σταυρούς (και μάλιστα δεύτερος στη σειρά, πίσω από την πρώτη, επίσης προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, κ. Σοφία Σακοράφα με 71.000 σταυρούς). Ο κ. Κοτζιάς, στενός συνεργάτης παλαιότερα του κ. Θ. Πάγκαλου και αργότερα του κ. Γ. Παπανδρέου, το χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου είχε κάποιες συζητήσεις με τον κ. Τσίπρα, για οικονομικά και διπλωματικά θέματα. Εκτοτε πάντως δεν έχει συναντηθεί ξανά μαζί του και παραμένει εντός της «Ενωτικής Κίνησης». Εκτός από τους κ.κ. Σακοράφα και Κουρουμπλή, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ είναι και ο εργατολόγος κ. Αλ. Μητρόπουλος.

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα για την Κουμουνδούρου είναι ο τρόπος με τον οποίο θα περιλάβει στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ την κ. Λούκα Κατσέλη που -πρακτικά- έχει ήδη ανακοινώσει τη συνεργασία της με το κόμμα. Στην Ιπποκράτους ανησυχούν για την κινητικότητα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο, γι’ αυτό και ο κ. Βενιζέλος επιστράτευσε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας έμπειρα στελέχη του κόμματος.

Αυτοί θα τα αλλάξουν όλα ;

Οι πρασινοφρουροί συνδικαλιστές του δημοσίου που τόσα χρόνια απολάμβαναν εξωφρενικές αμοιβές και προνόμια τα οποία ο μέσος ιδιωτικός υπάλληλος ούτε να τα ονειρευτεί δεν μπορούσε ;
Το βαθύ πασόκ που πήρε μεταγραφή και ενώθηκε με τους παράφρονες του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι υπόσχονται έξτρα φόρους στον ιδιωτικό τομέα για να διατηρηθεί το χρεοκοπημένο δημόσιο ;

Πραγματικά,πόσο θράσος πρέπει να έχει κάποιος για να υποστηρίζει τέτοιες ανοησίες χωρίς να κοκκινίζει από ντροπή ;

Πόσο μα πόσο δίκιο έχει ο Κουρής όταν λέει ότι ο Τσίπρας είναι ο νέος Ανδρέας ;

Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν,οι πρασινοφρουροί του Δημοσίου εξακολουθούν να χρειάζονται τους φόρους σου !

Νέο αμυντικό δόγμα : θα το ρισκάρουμε !

May 26, 2012

Νέο αμυντικό δόγμα υπόσχονται οι εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα παίξουμε την εδαφική και εθνική μας ακεραιότητα στα ζάρια !
Θα το ρισκάρουμε !
Τη στιγμή που η Τουρκία βρίσκεται σε εξοπλιστική φρενίτιδα,τη στιγμή που ήδη η χώρα μας έχει παγώσει κάθε δαπάνη για εξοπλισμούς,έρχεται η αντεθνική αριστερά και προτείνει εκμηδένιση της όποιας αποτρεπτικής ικανότητας διαθέτει ακόμα η χώρα.
Θα το ρισκάρουν λοιπόν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κάτι μας λέει ότι δεν θα το ρισκάρουν τα γνωστά για τον πατριωτισμό τους τέκνα των συριζαίων (Βούτσης,Κουρακηδες κλπ) αλλά οι νέοι Ηλιάκηδες,οι νέοι Γιαλοψοί,οι νέοι Καραθανάσηδες,οι νέοι Βλαχάκηδες.

Αφιερώνουμε το παρακάτω βίντεο σε όσους σκέφτονται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ αν και δεν ελπίζουμε σε ύπαρξη τσίπας επάνω τους.

Ψεύτη συριζαίε !

May 23, 2012

Μπορεί στην Ελλάδα η δημαγωγία της αριστεράς να “πουλάει” ακόμα σε ένα ετερόκλητο πλήθος αποτελούμενο από αγανακτισμένους αφελείς αλλά και κηφήνες του δημοσίου που δίνουν την ύστατη μάχη για να μην χάσουν τα προνόμια που επί δεκαετίες απολαμβάνουν εις βάρος των φορολογουμένων αλλά δεν περνάει στην Ευρώπη.
Και δεν αναφερόμαστε σε πολιτικούς αντιπάλους της αριστεράς αλλά σε πασίγνωστες αριστερές προσωπικότητες.
Οπως για παράδειγμα ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ,ο “κόκκινος Ντάνυ” του Μάη του 68.
Ας δούμε τι λέει για τον σύριζα και το πρόγραμμά του στο παρακάτω βίντεο.